Б.А.П.А. дари $4000 на фондация"Достъпен Свят" в България

B.A.P.A. donated $4000

Фондация „Достъпен свят“ има за цел повишаване нивото на информираност сред обществото за трудностите и предизвикателствата пред хората с физически проблеми в съвременния свят, чрез установяване на високи примери на хуманизъм, съхраняване и обогатяване на човешките добродетелии и уважението към човешката личност.

Фондация „Достъпен свят“ работи за духовното, интелектуалното и физическото развитие на хората в неравностойно положение, произтичащо от физически проблеми в придвижването им. Подобряване качеството на живот на хората със затруднения в придвижването и техните семейства е първостепенна наша задача. Създаване, изграждане и модернизация на държавни, общински, обществени и частни сгради и търговски обекти с подходящ достъп, гарантиращ здравето и достойнството за хората със затруднения в придвижването е наша първостепенна задача.

0